Historia

O spółce

DrukujDrukuj

Koleje Dolnośląskie S.A. są spółką samorządową. Zostały powołane do życia na mocy Uchwały Nr XX/246/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2007r. W uzasadnieniu do wskazywanej wyżej Uchwały wyznaczono cel działania Spółki, którym jest przewóz pasażerów autobusami szynowymi w obrębie Dolnego Śląska. Wyznaczone zadanie realizujemy na zlecenie samorządu wojewódzkiego. Jako pierwszy pasażerski przewoźnik w Polsce, po uzyskaniu licencji, otrzymaliśmy Europejski i Krajowy Certyfikat Bezpieczeństwa.

 

Certyfikat A

 

 

 

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i efektywnej współpracy z lokalnymi samorządami staramy się zmienić postrzeganie regionalnego transportu kolejowego. Działamy w swego rodzaju misji społecznej i chcemy, aby nasi pasażerowie razem z nami budowali swoją kolej. Aby uzyskać informację zwrotną od podróżnych na temat stopnia zadowolenia z naszych usług powołaliśmy do życia sprawnie działające Biuro Obsługi Klienta, prowadzimy szeroko zakrojone badania ankieterskie, udostępniamy specjalny formularz badania opinii na naszej stronie internetowej, a żadne pytanie do rzecznika prasowego nie pozostaje bez odpowiedzi.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności i ogromnej ilości pracy, którą musimy wykonać, aby uzyskać jak najwyższy stopień zadowolenia pasażerów z naszych usług. Każdego dnia staramy się coraz lepiej realizować powierzone nam zadania i tworzyć Twoją przyjazną kolej.

 

Utworzenie Spółki

DrukujDrukuj

 28.12.2007r. Uchwała Sejmiku

28.01.2008r. Wniosek na rejestrację Spółki w organizacji


Uchwała Nr XX / 246 / 07
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie utworzenia Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna
oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie
wkładu pieniężnego
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.1) w związku z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.2) oraz art. 301 §1 i 306 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.3) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się spółkę pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna o kapitale założycielskim 2.100.000 zł. (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych).

§ 2

1. Wnosi się do spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna wkład pieniężny w wysokości 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych). 2. W zamian za wkład pieniężny obejmuje się akcje w ilości 2.100 (słownie: dwa tysiące sto), o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206, z 2006 r. 126, poz.875 i Nr 227, poz.1658.
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz.770; z 1998r. Nr 106, poz.668; z 2002r. Nr 113, poz.984; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 199, poz.1937.
3 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 102, poz.1117; z 2003r. Nr 49, poz.408, Nr 229, poz.2276; z 2005r. Nr 132, poz.1108, Nr 183, poz.1538, Nr 184, poz.1539; z 2006r. Nr 133, poz.935, Nr 208, poz.1540.

Zarząd Spółki

DrukujDrukuj

Prezes Zarządu: Jan Piotr Miller
od 18.01.2008 r. do 29.04.2008 r.


Wiceprezes Zarządu: Mieczysław Czerpita 
od 18.01.2008 r. do 30.05.2009 r.


Prezes Zarządu: Tomasz Zygmunt Strapagiel
od 29.04.2008 r. do 31.03.2009 r. 

Prezes Zarządu: Genowefa Ładniak
od 30.05.2009 r. do 30.06.2012 r.

Prezes Zarządu: Zbigniew Szczypiński
od 01.07.2012 r. do 02.04.2013 r.

Wiceprezes Zarządu: Genowefa Ładniak
od 01.07.2012 r. do 22.07.2013 r.

 

Prezes Zarządu: Genowefa Ładniak
od 23.07.2013 r. do 26.06.2014 r.

 

Prezes Zarządu: Piotr Rachwalski
od 26.06.2014 r.

Wiceprezes Zarządu: Dionizy Cezary Pacamaj
od 19.12.2016 r.

Wiceprezes Zarządu: Piotr Malepszak
od 18.01.2017 r.

14 grudnia 2008r.

DrukujDrukuj

Inauguracja przewozów:


Pierwszy pociąg Kolei Dolnośląskich godz. 04:18 odjazd ze stacji Kłodzko Główne

 

Szynobus

21 maja 2009r.

DrukujDrukuj

Uzyskanie Europejskiego

Certyfikatu Bezpieczeństwa (A)

Certyfikat

7 września 2009r.

DrukujDrukuj

Uzyskanie Krajowego Certyfikatu Bezpieczeństwa (B)

 Certyfikat B

Koleje Dolnośląskie S.A. pełnoprawnym przewoźnikiem

20 września 2009r.

DrukujDrukuj

Reaktywacja połączenia z Trzebnicy do Wrocławia Głównego

Szynobus

15 października 2009r.

DrukujDrukuj

Zostaliśmy wyróżnieni

Targi TRAKO - Gdańsk

Nagroda

Wyróżnienie

15 października 2009r.

DrukujDrukuj

Poszerzenie oferty:

13 grudnia 2009 Legnica — Jelenia Góra
11 stycznia 2010r. Legnica — Węgliniec
01 marca 2010r. Węgliniec — Zgorzelec

 

KonduktorKonduktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Szudrowicz - konduktor

 

 

 

Od lewej: D. Przybylski - konduktor,
K. Przybylski - konduktor

10 marca 2011r.

DrukujDrukuj

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Gazeta
Prawna przyznali Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. tytuł
Jakość Roku 2010
w kategorii "Usługa".

 

 

Załoga jakość

Jakość roku

Góra strony