Skargi i reklamacje

DrukujDrukuj

 

Reklamacje i skargi prosimy składać w formie pisemnej na adres:

Koleje Dolnośląskie SA

ul. Kolejowa 2

59-220 Legnica

lub drogą mailową na adres: reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu

 

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby składającej reklamację lub skargę,
  • uzasadnienie reklamacji lub treść skargi,
  • kwotę roszczenia w przypadku reklamacji,
  • do reklamacji powinien być dołączony oryginał dokumentu przewozu (bilet na przejazd, bilet na przewóz).

Reklamacje dotyczące odprawy i przewozu osób, rzeczy i zwierząt, w tym również związane z wystawieniem w pociągu wezwania do zapłaty, składa się w dowolnej kasie biletowej prowadzącej sprzedaż biletów na przejazd pociągiem KD, osobiście w siedzibie spółki lub korespondencyjnie na adres: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59 – 220 Legnica oraz korespondencją elektroniczną na adres reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu.

Reklamacje związane ze zwrotem lub umorzeniem należności za przejazd lub opłaty dodatkowej w związku z nieokazaniem przez podróżnego w trakcie kontroli ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub ważnego biletu imiennego i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe rozpatrywane są z uwzględnieniem opłaty manipulacyjnej wynoszącej 10 zł. Opłaty manipulacyjnej nie stosuje się jeżeli do ww. sytuacji doszło z winy przewoźnika (np. brak możliwości odczytu biletu zakodowanego na karcie).

Przy zwrocie należności za bilet opłata będzie potrącana przez Koleje Dolnośląskie S.A. przy anulowaniu opłat wynikających z wezwania do zapłaty kwotę należy uiścić przed złożeniem reklamacji.

 

Formularz reklamacji >>

 

Rozpatrzymy wszystkie Państwa reklamacje.

 


 

W przypadku nieuzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi na reklamację podróżny ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania polubownego przed działającym przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego – Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei (szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pasazer.gov.pl). KD S.A. wyrażają zgodę na udział w takim postępowaniu.

Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

adres e-mail: rzecznik@pasazer.gov.pl

 


 

W przypadku nieuzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi na skargę dotyczącą złego stanu taboru, błędnej informacji, naruszania praw pasażerów itp. podróżny ma możliwość zwrócienia się do Urzędu Transportu Kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

Infolinia pasażerska UTK:
801 044 080
22 460 40 80


 

 

Przepisy i regulaminy znajdziesz tutaj >>

Góra strony