Bilety na "Pociąg do kultury"
Bilety zintegrowane KD
Dobry bilet
grafika promująca Promocję Drezdeńską

Skargi i reklamacje

DrukujDrukuj

 

Reklamacje i skargi prosimy składać w formie pisemnej na adres:

Koleje Dolnośląskie SA

ul. Kolejowa 2

59-220 Legnica

lub drogą mailową na adres: reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu

 

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby składającej reklamację lub skargę,
  • uzasadnienie reklamacji lub treść skargi,
  • kwotę roszczenia w przypadku reklamacji,
  • do reklamacji powinien być dołączony oryginał dokumentu przewozu (bilet na przejazd, bilet na przewóz).

Reklamacje dotyczące odprawy i przewozu osób, rzeczy i zwierząt, w tym również związane z wystawieniem w pociągu wezwania do zapłaty, składa się w dowolnej kasie biletowej prowadzącej sprzedaż biletów na przejazd pociągiem KD, osobiście w siedzibie spółki lub korespondencyjnie na adres: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59 – 220 Legnica oraz korespondencją elektroniczną na adres reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu.

Reklamacje związane ze zwrotem lub umorzeniem należności za przejazd lub opłaty dodatkowej w związku z nieokazaniem przez podróżnego w trakcie kontroli ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub ważnego biletu imiennego i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe rozpatrywane są z uwzględnieniem opłaty manipulacyjnej wynoszącej 10 zł. Opłaty manipulacyjnej nie stosuje się jeżeli do ww. sytuacji doszło z winy przewoźnika (np. brak możliwości odczytu biletu zakodowanego na karcie).

Przy zwrocie należności za bilet opłata będzie potrącana przez Koleje Dolnośląskie S.A. przy anulowaniu opłat wynikających z wezwania do zapłaty kwotę należy uiścić przed złożeniem reklamacji.

 

Formularz reklamacji >>

 

Rozpatrzymy wszystkie Państwa reklamacje.

W przypadku nieuzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi, możecie Państwo zwrócić się do Urzędu Transportu Kolejowego:

Aleje Jerozolimskie 134

02 – 305 Warszawa

Tel. 22/ 749-14-00

Fax. 22/ 749-14-01

nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80

adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

Przepisy i regulaminy znajdziesz tutaj >>

Góra strony