Projekty Unijne

Zakup jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu „Poprawa jakości systemu transportu kolejowego poprzez budowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.” w ramach działania nr 5.2. „System transportu kolejowego” poddziałanie 5.2.1 „System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne” oś Priorytetowa nr 5 „Transport”

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Pątnowskiej 1 w Legnicy"

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. PĄTNOWSKIEJ 1 W LEGNICY

AGLOMERACYJNA KOLEJ DOLNOŚLĄSKA

Zakup jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach działania 5.2: Rozwój transportu kolejowego w Polsce poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

„Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez budowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych”

RPO logo

Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej”

logo programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

„Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej.”


"Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej"

Góra strony